GDPR

2018-05-25

Intregritetspolicy

PERSONUPPGIFTSANSVAR

M.T Assistance Aktiebolag, 556484-6938, Kumla Allé 10 (baksidan av huset), 135 53 Tyresö (nedan kallad MT) är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter som sker inom ramen för bolagets verksamhet.

Bolaget har som ändamål att bedriva bokföringsverksamhet, ekonomisk konsultation, fastighetsförvaltning, handel med värdepapper, häst- och hundmassage samt därmed förenlig verksamhet.


VARFÖR BEHANDLAS PERSONUPPGIFTER

För att MT ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.

Du samtycker till behandling genom att anlita MTs tjänster gällande redovisning, rådgivning, bokslut,deklaration, lönekörning samt övriga tjänster vi tillhandahåller.

Du godkänner också att MT använder elektroniska kommunikationskanaler för att kommunicera och skicka information till dig.


Informationen du ger oss är nödvändig antingen för att ingå ett avtalsförhållande med oss eller för andra syften. Det kan till exempel vara att besvara olika myndighets förfrågningar, för att utföra vårt uppdrag och våra åtaganden gentemot dig som kund.


VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS

Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag. Här följer exempel på personuppgifter vi behandlar:

  • Namn (Företagets ägare och vid behov även styrelsen)
  • Adress (när vi behöver sända material via post)
  • E-postadress
  • Telefonnummer
  • Personnummer/ Organisationsnummer
  • Användarnummer till Fort Nox (lagras endast i Fort Nox som har särskild inloggning)
  • Bankrelaterade uppgifter enligt överenskommelse

Känsliga personuppgifter kan förekomma då MT har i uppdrag att t ex räkna ut sjuklön


RÄTTSLIG GRUND FÖR PERSONUPPGIFTER

MT behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund för detta. För att vår behandling av personuppgifter skall vara laglig, krävs att någon av följande grunder föreligger:

(a) Den registrerade har lämnat sitt samtycke till behandlingen.

(b) Behandlingen är nödvändig för att ingå eller fullgöra ett avtalsförhållande.

(c) Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse.

(d) Behandlingen är nödvändig för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för den registrerade eller för en annan fysisk person.

(e) Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning.

(f) Behandlingen är nödvändig för att ändamål som rör våra eller tredje parts berättigade intessen, om inte den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter.


I de fall vår behandling grundas på samtycke har man som registrerad rätt att när som helst återkalla detta. Vi avbryter då all behandling av personuppgifter, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigeter enligt avtal eller lag. Återkallelse av samtycke kan innebära att vi inte längre kan fullgöra våra avtalade skyldigheter mot registrerade.

Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för angivna ändamål. Vi strävar efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.


UTLÄMNANDE OCH SÄKERHET AV PERSONUPPGIFTER

MT kommer inte att sälja, publicera eller lämna ut personuppgifter till tredje part utan ditt uttryckliga tillstånd och godkännande.

Ibland delar vi dina personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer för att kunna utföra våra åtaganden gentemot dig. Vi följer legala, tekniska och organisatoriska krav för att din information ska hanteras säkert. MT kommer att rapportera personuppgiftsincidenter till tillsynsmyndigheten Datainspektionen samt informera berörd person.

MT har larmade lokaler samt individanpassade inloggninglösen till datorer som handhar personuppgifter.


HUR LÄNGE SPARAS PERSONUPPGIFTER

Vi sparar data så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket informationen samlades in, eller för att utföra våra åtaganden och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, särskilt vad gäller redovisningskrav.

Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.


RÄTT ATT BEGÄRA INFORMATION

Vill du veta vad MT behandlar för personuppgifter om dig, skicka en undertecknad begäran till oss. Du har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas om dig hos MT och att få uppgifter rättade. Observera att MT enbart har tillgång till personuppgifter som behövs för bolagets verksamhet, till exempel bokföring- och löneregister, och inte uppgifter som finns hos andra myndigheter och företag.


Kontakt

Kumla Allé 10

Bakom huset

135 53 Tyresö

margaretaATmtassistance.se

08-730 00 62

© Copyright. All Rights Reserved.